Συλλέκτης ροής

Πότε τα στελέχη εκπαίδευσης απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους

esos -

1. Με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την τοποθέτηση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, τα στελέχη της εκπαίδευσης μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους: α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους, β) για σοβαρό λόγο που ανάγεται σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ύστερα από προηγούμενη κλήση τους σε ακρόαση ενώπιον του συμβουλίου. 2. Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Από ποιους αναπληρώνονται τα στελέχη εκπαίδευσης

esos -

Τα ακόλουθα στελέχη της εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους ως εξής: α) Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, από Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. β) Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από τον αναπληρωτή του,. γ) Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τον...

Μεταθέσεις - τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά από τη λήξη της θητείας τους

esos -

1. Τα στελέχη της εκπαίδευσης μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/1996 (Α’ 45).  Στην περίπτωση αυτήν αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση, ύστερα από τη λήξη της θητείας τους. 2. Τα στελέχη της εκπαίδευσης, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, επανέρχονται, ύστερα από τη λήξη της θητείας τους, στις οργανικές τους θέσεις ή στις θέσεις στις οποίες μετατέθηκαν.  Αν οι παραπάνω θέσεις έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της προτίμησής τους της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού...

Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

esos -

Σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους μαθητές/τριες με εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές ή άλλου είδους ανάγκες, καθώς και στις οικογένειές τους παρέχονται προγράμματα πρώιμης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης. Τα προγράμματα  σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τη διεπιστημονική συνεργασία εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και τη συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριων, από τα οικεία Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), καθώς και τις αρμόδιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήρι- ξης (Ε.Δ.Υ.), όπου αυτές λειτουργούν. Για τους μαθητές/τριες, που πρόκειται να φοιτήσουν...

Μεταπτυχιακό: Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης-Θεωρία και Πράξη

esos -

Το Διϊδρυματικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη (Master’s Degree: Higher Education Policy Theory and Praxis») (ΦΕΚ 3557 τ. Β’ 08/07/2022). Η διάρκεια σπουδών είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η φοίτηση προϋποθέτει υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων. Τα μαθήματα γίνονται Δευτέρα και Τετάρτη (απόγευμα, από 3 ώρες κάθε μέρα) και Σάββατο πρωί...

Μεταπτυχιακά του τμ. Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Παν. Πελοποννήσου

esos -

Στην κατεύθυνση της Εκπαιδευτικής Πολιτικής λειτουργούν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμ. Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Παν. Πελοποννήσου: ΠΜΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ” Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας με την ανάπτυξη εννοιολογικών εργαλείων, μεθοδολογιών, και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο γνωστικό – επιστημονικό πεδίο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. ΠΜΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ” Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα που σχετίζονται στο γνωστικό -επιστημονικό αντικείμενο της Εκπαιδευτικής πολιτικής...

Μεταπτυχιακό:Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη

esos -

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει και λειτουργεί, για 13η χρονιά, και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διαρκείας τριών (3) εξαμήνων στο γνωστικό αντικείμενο Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη (Environmental Engineering and Science). Πατήστε εδώ για όλες τις πληροφορίες

Μεταπτυχιακό:Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία

esos -

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικών Σχολών, Σχολών Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, Διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς με τους στόχους του ΠΜΣ γνωστικού αντικειμένου, που η περιβαλλοντική επιστήμη-τεχνολογία δεν αποτελεί κύριο αντικείμενο της εκπαίδευσης τους. Πατήστε εδώ για όλες τις πληροφορίες

Μεταπτυχιακό:Δημόσια Υγεία

esos -

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ν.4610/2019) με μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία, έμπειρο προσωπικό, τεχνογνωσία στην εκπόνηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ακαδημαϊκή παράδοση 95 ετών στη Δημόσια Υγεία, οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «ΠΜΣ Δημόσια Υγεία» «MSc in Public Health» με 120 Εκπαιδευτικές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και τρεις (3) ειδικεύσεις: (1). Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας (Public Health Science and Policy) (2). Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (Infectious Diseases...

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό:Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

esos -

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που ανήκει στον Τομέα Μαθηματικών Προγραμματισμού και Γενικών Μαθημάτων και έχει διευθυντή προγράμματος τον Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ κ. Βασίλη Παπαδόπουλο. Το πρόγραμμα οργανώθηκε και αρχίζει να λειτουργεί από το 2015 ως Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ. Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή των Μαθηματικών στην επιστήμη και την τεχνολογία. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών)....

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη

esos -

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης επαναπροκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 την εισαγωγή 27 φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη» σε τρείς Ειδικεύσεις: 1. Γλώσσα και Γραμματισμός: Ανάπτυξη, Διδασκαλία και Δυσκολίες (8 θέσεις) 2. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (9 θέσεις) 3. Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση (10 θέσεις) Πατήστε εδώ για όλες τις πληροφορίες

Μεταπτυχιακό: Αειφορική Διαχείριση

esos -

Το Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή µεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών για το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο: Αειφορική Διαχείριση. Πατήστε εδώ για όλες τις πληροφορίες

Μεταπτυχιακό: Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

esos -

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος και το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσουν για το ακαδ. έτος 2022-2023 το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (New Technologies in Environmental Education and Sustainable Development), το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 18/29-05-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 3610/29.08.2020, τ. Β’). Πατήστε εδώ για όλες τις πληροφορίες

Καθορίστηκαν οι συντελεστές βαρύτητας για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2023

eduadvisor -

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.» (Β’ 5399) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.», ΦΕΚ Β΄ 4187/8-8-2022.

 

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2023 κι εφεξής.

 

Αναλυτικά οι συντελεστές βαρύτητας ΕΔΩ.

 

Πηγή: minedu.gov.gr

 

Δείτε περισσότερα εκπαιδευτικά νέα: http://www.eduadvisor.gr/index.php/arthra/ekpaideftika-nea

Πανελλήνιες 2023: Αυτή είναι η εξεταστέα ύλη για ΓΕΛ

eduadvisor -

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η εξεταστέα ύλη για το έτος 2023 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

 

Δειτε την εξεταστέα ύλη για τις πανελλήνιες 2023 ΕΔΩ.

 

Πηγή: minedu.gov.gr

 

Δείτε περισσότερα εκπαιδευτικά νέα: http://www.eduadvisor.gr/index.php/arthra/ekpaideftika-nea

Έρχονται οι νέοι συρμοί χωρίς οδηγό στο Μετρό της Αθήνας - Πότε θα ξεκινήσουν

eduadvisor -

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προεργασίες για την κατασκευή της νέας Γραμμής 4 του Μετρό, το πρώτο τμήμα της οποίας θα συνδέει το Άλσος Βεϊκου με το Γουδή και αναμένεται να είναι έτοιμο το 2029.

Η ολοκλήρωση του έργου θα σηματοδοτήσει τα εγκαίνια μίας νέας εποχής για τον συγκοινωνιακό χάρτη της Αθήνας, εισάγοντας σύγχρονα συστήματα και τεχνολογίες.

 

Στα παραπάνω συγκαταλέγονται οι 20 αυτόματοι συρμοί χωρίς οδηγό (driverless) που θα είναι εξοπλισμένοι με hi-tech συστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η άριστη λειτουργία τους, η αναβαθμισμένη εμπειρία μετακίνησης και η ασφάλεια των επιβατών.

Ήδη, μάλιστα, έχουν γίνει αναφορές για «έξυπνους» συρμούς που -μεταξύ άλλων- θα υπολογίζουν την πληρότητα του κάθε βαγονιού, την ίδια ώρα που θα ενσωματώνουν ως στάνταρ κλιματισμό, αλλά και οθόνες αναπαραγωγής μηνυμάτων και βίντεο για την έγκαιρη και απρόσκοπτη ενημέρωση του επιβατικού κοινού.

 

Η λειτουργία των συρμών θα ελέγχεται από ένα νέο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ), με προοπτική να επωμιστεί τον έλεγχο λειτουργίας των γραμμών 1,2,3 αλλά και τις μελλοντικές αυτόματες νέες αυτόματες νέες γραμμές, καθώς και το Τραμ. Το νέο ΚΕΛ θα χωροθετηθεί εντός των ορίων του Αμαξοστασίου Σεπολίων.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τμήμα της Γραμμής 4 του Μετρό θα έχει μήκος 13 χλμ. και θα περιλαμβάνει 15 νέους σταθμούς οι οποίοι θα είναι οι εξής: Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Ιλίσια, Γουδή.

Θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση υφιστάμενων κεντρικών σταθμών Μετρό από την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση του επιβατικού κοινού, στην εξυπηρέτηση πολλών σημαντικών κτηρίων και εγκαταστάσεων, όπως Νοσοκομεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ. καθώς και στην αύξηση της δικτύωσης των υφιστάμενων Γραμμών Μετρό με δύο σταθμούς ανταπόκρισης (Πανεπιστήμιο/Ακαδημία, Ευαγγελισμός).

 

Με τη Γραμμή 4 οι πολίτες θα μετακινούνται από το Γουδή στην Κυψέλη – και το αντίστροφο σε 13 λεπτά κι από το Άλσος Βεΐκου στα Εξάρχεια σε 7 λεπτά. Οι χρόνοι, αναλυτικότερα:

- Άλσος Βεΐκου- Δικαστήρια σε 5 λεπτά
- Άλσος Βεΐκου- Γουδή σε 17,5 λεπτά
- Άλσος Βεΐκου- Πανεπιστημιούπολη σε 14 λεπτά

 

Υπενθυμίζεται ότι driverless συρμούς θα έχει και το Μετρό Θεσσαλονίκης, που θα είναι έτοιμο στο τέλος του 2023. Το βασικό έργο του Μετρό έχει μήκος γραμμής 9,6 χλμ. και περιλαμβάνει 13 σύγχρονους σταθμούς και ένα αμαξοστάσιο συνολικής έκτασης 55 στρεμμάτων στην Πυλαία.

Θα υπάρχουν συνολικά 18 υπερ-αυτόματοι driverless συρμούς τελευταίας τεχνολογίας με πλήρη κλιματισμό και στις αποβάθρες θα τοποθετηθούν αυτόματες θύρες οι οποίες θα ενισχύσουν σημαντικά την ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

 

Πηγή: carandmotor.gr


Δείτε περισσότερα τεχνολογικά νέα: http://www.eduadvisor.gr/index.php/arthra/tehnologia

Τι λένε οι φήμες για το επερχόμενο iPhone14

eduadvisor -

Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να παρουσιάσει η Apple τη νέα σειρά των κινητών της τηλεφώνων της. Tο iPhone 14 θέλει να αλλάξει την εικόνα της ναυαρχίδας των προϊόντων της Apple αφού τα τελευταία χρόνια η εταιρεία κατηγορήθηκε ότι τα νέα μοντέλα που έριχνε στην αγορά δεν είχαν να παρουσιάσουν κάποιες καινοτομίες όπως η πρώτη γενιά των κινητών της τηλεφώνων τα οποία έφεραν επανάσταση όχι μόνο στη βιομηχανία της κινητής τηλεφωνίας αλλά και σε πολλές ακόμη όπως αυτή των social media, της ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας κ.α.

Ως συνήθως η Apple φροντίζει να μην κάνει καμία επίσημη ενημέρωση ή ανακοίνωση σχετικά με τα προϊόντα της μέχρι αυτά να παρουσιαστούν και έτσι τις τελευταίες εβδομάδες καθώς πλησιάζουμε στην ημερομηνία κυκλοφορίας του iPhone 14 οι φήμες αλλά και οι διαρροές από την εταιρεία για τα χαρακτηριστικά του νέου κινητού τηλεφώνουν είναι πολλές. Ας ρίξουμε μια ματιά σε ορισμένες από αυτές...

 

* Θα κυκλοφορήσουν τέσσερα μοντέλα, δύο Pro και δύο πιο προσιτά οικονομικά για τους φίλους των iPhone.

* Τα μοντέλα Pro θα έχουν διαφορετικό σχεδιασμό, υλικά κατασκευής και εξαρτήματα από τα άλλα δύο μοντέλα

* Θα υπάρχουν αλλαγές στις εγκοπές (notch) στις νέες συσκευές πιθανότατα στις Pro εκδόσεις

* Κάμερα 48MP και εγγραφή βίντεο σε ποιότητα 8K για τις Pro εκδόσεις

* Τιτάνιο υλικό κατασκευής στις Pro εκδόσεις, ανοξείδωτο ατσάλι στις φτηνότερες

* Α15 τσιπ στις Pro εκδόσεις, Α14 τσιπ στις φτηνότερες.

* Νέο πιο ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα ψύξης των συσκευών για να αντιμετωπιστεί η αύξηση θερμοκρασίας από τις νέες αυξημένες δυνατότητες των συσκευών και τις 5G συνδέσεις

* Δορυφορικό σύστημα για αποστολή μηνυμάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αν τη δεδομένη στιγμή ο χρήστης βρίσκεται σε σημείο που δεν υπάρχει για οποιοδήποτε λόγο σήμα από τη συμβατική λειτουργία σύνδεσης.

* Θα κυκλοφορήσει και συσκευή σε μωβ χρώμα

* H τιμή των φτηνότερων εκδόεσων θα ξεκινά από τα 799 δολάρια και εκείνη των Pro θα αγγίζει τα 1,100 δολάρια.


Πηγή: naftemporiki.gr


Δείτε περισσότερα τεχνολογικά νέα: http://www.eduadvisor.gr/index.php/arthra/tehnologia

Σελίδες