Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολείου 2022

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου Το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καρπερού Γρεβενών, ένα μικρό σχολείο 14 μαθητών που βρίσκεται στο κέντρο μιας ημιορεινής γεωργοκτηνοτροφικής περιοχής και εξυπηρετεί τους μαθητές των δημοτικών διαμερισμάτων Καρπερού, Kατάκαλης , Δήμητρας , Ανθρακιάς , Τρικοκκιάς , Παλιουριάς , Tριφυλλίου και Άνοιξης. Συστεγάζεται με το Γυμνάσιο Καρπερού σε ένα ευρύχωρο κτήριο με κοινό μεγάλο προαύλιο για τα δύο σχολεία.
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία

Το παιδαγωγικό κλίμα, που ενισχύεται στην τάξη με τη συνεργασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Η αξιοποίηση του διδακτικού προσωπικού γίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό ανάλογα με τις δεξιότητες και τις εμπειρίες του καθενός. Οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και των μαθητών μεταξύ τους διέπονται σε ικανοποιητικό βαθμό από τις αρχές της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας ,της εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού.
Η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται κανονική, χωρίς προβλήματα. Σχολική διαρροή παρατηρείται τα τελευταία χρόνια προς τα ΕΠΑΛ .
Σημεία προς βελτίωση
Το σχολείο παρουσιάζει θετική διάθεση για επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες. Εντούτοις θα μπορούσε να είναι πιο ενεργό σε θέματα επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί τους με την ανάληψη συγκεκριμένων και στοχευμένων δράσεων.
Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία

Η διαμόρφωση και η εφαρμογή εσωτερικού κανονισμού για τη λειτουργία του σχολείου, η σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η χάραξη σαφούς προσανατολισμού για την εργασία του σχολείου, ο προγραμματισμός , η υλοποίηση και η αξιολόγηση δράσεων με στόχο τη συνεχή βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, η υποστήριξη μηχανισμών και διαδικασιών που διευκολύνουν την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη συλλογικότητα των μελών της σχολικής κοινότητας αποτελούν εκφράσεις της ποιότητας του δείκτη.
Η συνεργασία με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των μαθητών για τυχόν προβλήματα καθώς και με το σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων είναι πολύ καλή.
Η συνεργασία της Διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών του σχολείου με τις εκπαιδευτικές αρχές (Σχολικούς Συμβούλους, υφιστάμενους φορείς κ.α) είναι συχνή και αποτελεσματική. Πολύ ικανοποιητική επίσης είναι η συνεργασία με τις δημοτικές αρχές.
Σημεία προς βελτίωση
Τέλος ως προς την αξιοποίηση των χώρων του σχολείου γίνονται προσπάθειες για την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των τάξεων του σχολείου για να γίνεται χρήση των ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας σε κάθε τάξη.( προτζεκτορες -διαδίκτυο)
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Θετικά σημεία

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχολείο δημιουργεί συνθήκες υποστήριξης της δυνατότητας για από κοινού σχεδιασμό της διδασκαλίας.
Σημεία προς βελτίωση
Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. και άλλους αρμόδιους φορείς .Ενθάρρυνση για συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Ανάληψη σχολικών δραστηριοτήτων, όπως προγράμματα:Περιβαλλοντικής εκπ/σης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικής εκπ/σης και Αγωγής Σταδιοδρομίας
Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Λειτουργία

Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν 2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Παρατηρήσεις / Σχόλια
1η Δράση (Τίτλος): «Ηλεκτρονική αναβάθμιση αιθουσών Λυκείου. Αλλάζουμε τους χώρους, Αλλάζουμε τη διάθεση για Μάθηση » Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί      3

2η Δράση (τίτλος) «Βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της σχολικής ιστοσελίδας» Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί   4
Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων
Αναπτύχθηκε εξαιρετική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και στις δύο δράσεις. Οι μαθησυμμετείχαν ενεργά και με ενθουσιασμό καθ ́ όλη τη διάρκεια. Οι γονείς ήταν υποστηρικτικοί και δήλωσαν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Αναρτήθηκαν οι δραστηριότητες του σχολείου μας με πλούσιο συνοδευτικό υλικό, το οποίο συνετέλεσε στην προβολή του σχολείου μας στην τοπική κοινωνία με τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της σχολικής ιστοσελίδας.
Συγκρίνοντας την υποδομή ΤΠΕ στην αρχή της σχολικής χρονιάς με αυτή στο τέλος της, παρατηρούμε μια θεαματική αλλαγή αναβάθμισης και βελτίωσης -αν και αυτή δεν ολοκληρώθηκε πλήρως- που αντανακλάται στα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, την πιο ουσιαστική ανατροφοδότηση και την ανανέωση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη διδασκαλία. Επίσης η Ηλεκτρονική αναβάθμιση αιθουσών, δίνει κίνητρα και δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς να αναμορφώσουν και να ανανεώσουν τη μαθησιακή διαδικασία με συνολικό όφελος για τη σχολική κοινότητα.
Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν
Δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες ως προς την υλοποίηση των δράσεων, απλά παραμένουν εκκρεμότητες της εγκατάστασης του προτζέκτορα στην αίθουσα της Γ λυκείου και η σύνδεση του ορόφου με το διαδίκτυο ώστε να ολοκληρωθεί η δράση της Ηλεκτρονικής αναβάθμισης αιθουσών Λυκείου.
Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).
Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις
Θέμα 1
Άξονας
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Ειδικότερο Θέμα

Θα μπορούσε να γίνουν ενδοσχολικές επιμόρφωσεις σχετικά με τις δυνατότητες της ιστοσελίδας σε θέματα τεχνικής φύσεως (π.χ. μορφοποίηση κειμένου, επεξεργασία εικόνας ...) για την πλήρη και ουσιαστική αξιοποίησή της από όλους, και σχετικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν με τη συγκεκριμένη αναβάθμιση των χώρων ,για την πλήρη και ουσιαστική αξιοποίησή τους από όλους και ειδικά με τη μελλοντική δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο που θα υλοποιηθεί προσεχώς.

Σχολικό Έτος: 

Είδος Ανακοίνωσης: