Διαγώνισμα Α τετραμήνου στα Αρχαία Ελληνικά Α Λυκείου

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ                                                        ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2013-14

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

14-11-2013

Ονοματεπώνυμο:

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς μὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρμοῦντας καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ πόλει, τὰ δ’ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ μετιόντας πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν, τοὺς δὲ πολεμίους ἐν λιμένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας πάντα, οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρμεῖν, ἀλλὰ
μεθορμίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός τε λιμένα καὶ πρὸς
πόλιν· οὗ ὄντες ναυμαχήσετε, ἔφη, ὅταν βούλησθε. οἱ δὲ
στρατηγοί, μάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ Μένανδρος, ἀπιέναι
αὐτὸν ἐκέλευσαν· αὐτοὶ γὰρ νῦν στρατηγεῖν, οὐκ ἐκεῖνον.
καὶ ὁ μὲν ᾤχετο.

 Λύσανδρος δ’ εὐθὺς ἐσήμανε τὴν ταχίστην πλεῖν· συμπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν, ἐσήμηνεν
εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος. διεσκεδασμένων δὲ τῶν
ἀνθρώπων, αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν, αἱ δὲ μονόκροτοι,
αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν
ἑπτὰ πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος, τὰς δ’
ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ. τοὺς δὲ πλεί-
στους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ
τειχύδρια.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Να μεταφράσετε το απόσπασμα του κειμένου με τα πλάγια γράμματα.

(μονάδες 30)

2.Ποια συμβουλή δίνει  ο Αλκιβιάδης στους Αθηναίους και γιατί;

(μονάδες10)

3.Πώς αντιμετώπισαν οι στρατηγοί των Αθηναίων τον Αλκιβιάδη και πώς ερμηνεύετε τη συμπεριφορά τους;

(μονάδες 10)

4.Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της ναυμαχίας στους Αιγός ποταμούς και ποια, κατά τη γνώμη σας, η σημασία του;

(μονάδες 10)

5.α)Τι ονομάζουμε δημηγορίες στο ιστορικό έργο του Θουκυδίδη;

β)Ποια ιστορικά πρόσωπα αποτέλεσαν τα πρότυπα του Ξενοφώντα;

(μονάδες 10)

6.α)Να βρείτε με ποιες λέξεις του αρχαίου κειμένου είναι ετυμολογικά συγγενείς οι ακόλουθες  λέξεις της νέας ελληνικής:σήμαντρο, ορμητήριο, λαβίδα, συλλογή, φυγή

β)Να βρείτε από δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής (ουσιαστικά ή επίθετα, απλά ή σύνθετα) για κάθε λέξη από τις ακόλουθες του αρχαίου κειμένου: ἔχοντας, βούλησθε, πλεῖν.

(μονάδες 10)

7.α)Να γραφούν οι ζητούμενες πτώσεις των ουσιαστικών:

τῶν τειχῶν            αιτ.εν.
 πόλει                       γεν.εν.
οἱ    στρατηγοί       δοτ.πληθ.
λιμένα                     γεν.πληθ.
τοὺς ἄνδρας        κλ.εν

β)Να γραφούν οι ζητούμενοι ρηματικοί τύποι στην ίδια φωνή:

βούλησθε      α΄ πληθ.ορ.ενεστ.
ἐκέλευσαν    β΄ εν.ορ.μελ.                                    β΄ εν.ορ.αορ.
ἔλαβε            γ΄ πληθ.ορ.ενεστ                            α΄ εν.ορ.παρατ.

(μονάδες 10)

8.α)Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: Ἀλκιβιάδης, τῶν ἀνθρώπων, δίκροτοι, ἄνδρας, εἰς τὰ τειχύδρια.

 β)Να καταγράψετε όλους τους εμπρόθετους τοπικούς προσδιορισμούς του πρώτου αποσπάσματος Ἀλκιβιάδης … ᾤχετο.

(μονάδες 10)

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

 

Ο Διευθυντής                                                                  Η διδάσκουσα                                                                                  

                                                                                            Γκούμα Β.

Περιεχόμενο: 

Κατευθύνσεις: 

Τάξεις: 

Μαθήματα: