Επιστολή Στους Γονείς

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Με την ευκαιρία της πρώτης αυτής επικοινωνία μας, θα ήθελα να σας εκφράσω τις ευχές μου καθώς και των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στο Λύκειο Καρπερού για την πρόοδο των παιδιών μας. Επιπλέον, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι κύρια μέριμνα όλων μας είναι η πρόοδος των μαθητών μας, η διαμόρφωσή τους σε πολίτες με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, κριτική σκέψη και στέρεη ακαδημαϊκή κατάρτιση. Ο στόχος αυτός είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να επιτευχθεί χωρίς τη δική σας βοήθεια. Γι’ αυτό σας ζητούμε τη συνεργασία σας και κυρίως την εμπιστοσύνη σας για κάθε πρόβλημα που ενδεχομένως θα προκύψει. Είμαι βέβαιος ότι με τον διάλογο και τη συνεργασία θα επιτύχουμε μαζί τον στόχο μας.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε τη συνεργασία σας, προκειμένου να εδραιώσουμε κλίμα που θα διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου, απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού μας έργου. Η τήρηση όσων καταγράφονται στον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας» αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της καλής λειτουργίας του Σχολείου μας. Ειδικότερα σας παρακαλούμε:

 • Να προσπαθείτε και σεις να εμπνεύσετε στα παιδιά σας αίσθημα ευθύνης απέναντι στο Σχολείο και σεβασμού προς όλους τους εργαζομένους σ’ αυτό.
 • Να επικοινωνείτε συχνά με τους διδάσκοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, όχι μόνο προς το τέλος του τετραμήνου ούτε μόνο κατά την επίδοση ελέγχων, οπότε η ενημέρωση είναι αναγκαστικά συντομότερη.
 • Να φροντίζετε για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών σας στο σχολείο.
 • Να αποφεύγετε να ζητάτε άδειες απουσίας των παιδιών σας από τα μαθήματα ή από εκδηλώσεις που αποτελούν θεσμούς του Σχολείου.
 • Να συμβουλεύετε και σεις τα παιδιά σας να αποφεύγουν τα ακόλουθα παραπτώματα, τα οποία ελέγχονται πειθαρχικά:
  • τη χρήση βίας κάθε είδους (σωματικής ή ψυχολογικής) προς τους συμμαθητές τους
  • τις καθυστερήσεις και τις αυθαίρετες απουσίες
  • το κάπνισμα (το οποίο απαγορεύεται για όλους σε όλους τους χώρους του Σχολείου)
  • τη ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων και τις φθορές της σχολικής περιουσίας
  • τη χρήση κινητού τηλεφώνου γενικά στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και στις εκδηλώσεις του Σχολείου

Αγαπητοί γονείς,

Επειδή ο καλός κηδεμόνας είναι - μεταξύ άλλων – και ο ενημερωμένος κηδεμόνας, επιτρέψτε μας να σας ενημερώσουμε για κάποια βασικά σημεία σχετικά με την φοίτηση των παιδιών στο Λύκειο, και σας παρακαλούμε να τα μελετήσετε προσεκτικά : ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ Π.Δ. 485/1983 (φεκ 184α),246/1998 (φεκ 183/98), Π.Δ. 94/99, Π.Δ. 86/2001 (όπως τροποποιήθηκαν με τα Π.Δ. 26/02 και Π.Δ. 8-/03),Π.Δ. 60/2006.

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των Ενιαίων Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:
α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ 184,Τ.Α.). Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε (έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (ΓΜΟ), όπως προκύπτει από το άθροισμα των ΜΟ των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη. γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6εδ. δ του άρθρου1 του Π.Δ. 294/1980.

3. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

5. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

6. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του, ο οποίος οφείλει να προσέρχεται στο Σχολείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή.

7. Για τη δικαιολόγηση απουσιών μέχρι δύο (2) συνεχών ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα (10) ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.

8. Αν ο μαθητής απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο (2) συνεχείς ημέρες, ο κηδεμόνας του οφείλει να προσκομίσει ο ίδιος, δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Μετά την παρέλευση δεκαημέρου κανένα δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό. Ο Σύλλογος των Καθηγητών αποδέχεται το πιστοποιητικό των ιδιωτών γιατρών κατά την κρίση του.

9. Σε καμία περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες μαθητών όταν πραγματοποιούνται σε ώρα του ημερήσιου προγράμματος μεμονωμένες ή συνεχείς. Τις απουσίες αυτές μπορεί να δικαιολογήσει ο Διευθυντής του Σχολείου όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα λόγοι αντικειμενικοί. Πρέπει να τονισθεί ότι ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μόνο όταν ο μαθητής απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου. Θα πρέπει να σας τονίσουμε, όπως άλλωστε επανειλημμένα στο παρελθόν έχουμε πράξει, ότι ο Σύλλογος των Καθηγητών χαρακτηρίζει στο τέλος του χρόνου τη φοίτηση των μαθητών, εφαρμόζοντας σχολαστικά τη σχετική νομοθεσία.

Αξιολόγηση των μαθητών

Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:

α) Τη συμμετοχή του στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία.

β) Την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα.

γ) Την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες.

δ) Τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή στο σχολείο.

ε) Τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Μαΐου-Ιουνίου. Οι γραπτές εξετάσεις είναι οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 5 έως 15 λεπτών, οι οποίες αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πραγματοποιείται μία (1) μόνο ωριαία γραπτή δοκιμασία, στο Α΄ Τετράμηνο, η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα η ωριαία γραπτή δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β΄ Τετράμηνο.

Καινοτόμα προγράμματα, εφαρμογή Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, τρόπος εξέτασης

-Στο σχολείο υλοποιούνται καινοτόμα προγράμματα, όπως Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Πολιτιστικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας.

- Όπως κάθε χρόνο, θα λειτουργήσουν και για το σχολικό έτος 2012-2013 μαθήματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ) για τη Γ τάξη του Λυκείου. Τα μαθήματα αρχίζουν αμέσως μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος, και προσφέρονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση των γονέων.

-Υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης, σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, της γραπτής εξέτασης με προφορική εξέταση.

Αντιμετώπιση παραβατικής συμπεριφοράς

Το σχολείο θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση συμπεριφοράς, η οποία παρεκκλίνει από την προσήκουσα. Βέβαια η πρόληψη είναι προτιμότερη και ο διάλογος είναι συχνά πιο αποτελεσματικός από τις κυρώσεις.

Πέρα από όλα τα παραπάνω :

 • Αν για κάποιο λόγο το παιδί δεν ξεκινήσει για το σχολείο το πρωί, παρακαλούμε πολύ, ενημερώστε μας στο 2462034478.
 • Μην ξεχνάτε να ανταποκρίνεστε άμεσα όταν κάποιος Καθηγητής ή ο Διευθυντής σας καλεί εκτάκτως προς ενημέρωση, και να συμμετέχετε στη στελέχωση του συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου.

Και βέβαια να μην λησμονούμε όλοι μας ότι : Οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν :

 • να προσέρχονται την καθορισμένη ώρα στο Σχολείο,
 • να σέβονται τον Σχολικό χώρο και να εφαρμόζουν τους κανονισμούς λειτουργίας του Σχολείου,
 • να μην απομακρύνονται από το χώρο του Σχολείου χωρίς άδεια
 • να μη βωμολοχούν και να συμπεριφέρονται εν γένει σύμφωνα με τη μαθητική τους ιδιότητα.

Περισσότερες πληροφορίες για την επίδοση των μαθητών μπορείτε να έχετε στις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες θα μπορείτε να συνεργάζεστε με το διδακτικό προσωπικό.

Ονοματεπώνυμο Ημέρα Σχ. Ώρα Ώρα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-θεολόγος Τρίτη 5η 12:00-12:40
ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ-Φιλόλογος Πέμπτη 5η 12:00-12:40
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-Φιλόλογος Πέμπτη 4η 11:00-11:45
ΚΛΗΜΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-Φιλόλογος Τρίτη 4η 11:00-11:45
ΦΛΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-Μαθηματικός Τρίτη 5η 12:00-12:40
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Μαθηματικός Δευτέρα 4η 11:00-11:45
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Φυσικός Τρίτη 4η 11:00-11:45
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΡΤΙΟΣ-Φυσικός Τρίτη 4η 11:00-11:45
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-Αγγλικής Πέμπτη 4η 11:00-11:45
ΜΑΡΤΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ-Γερμανικής Τρίτη 2η 09:10-10:55
ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-Οικονομολόγος Πέμπτη 6η 12:45-13:25
ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-Γυμναστής Τρίτη 3η 10:05-10:50
ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ-Πληροφορικής Πέμπτη 6η 12:45-13:25

Το σχολείο καθημερινά είναι ανοικτό για οποιονδήποτε

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την μελλοντική αρμονική συνεργασία μας. Καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο. Για οποιοδήποτε θέμα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Διευθυντή του Λυκείου, αφού όμως έχει προηγηθεί επικοινωνία μαζί του στα τηλέφωνα 2462034478 και 6976015587.

Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά.

Ο Διευθυντής

Νασιόπουλος Απόστολος Φιλόλογος

Σχολικό Έτος: 

Θέμα: